Формування позитивного іміджу сучасного ЗДО

Тема: «Формування позитивного іміджу сучасного     

              закладу дошкільної освіти»

 

Ковальська Наталя Олександрівна

директор ЗДО

 

Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 105

«Дзвіночок» Запорізької міської ради

Запорізької області

директор Ковальська Н.О.

м. Запоріжжя, вул.. Тополіна, 39 А

тел.: (061)7698048

email: dzvinochok105@gmail.com

Головна

Провідна педагогічна ідея досвіду:

Формування позитивного іміджу закладу дошкільної освіти, який впливає на формування інтелектуального освітнього простору та підвищення фахової майстерності педагогічного персоналу.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Провідним напрямом у діяльності закладу має стати не лише розвиток навчання і виховання обдарованої особистості, а й постійне зростання професійної майстерності його працівників і, як наслідок, формування позитивного іміджу навчального закладу та забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

Науково-теоретична база досвіду

Підгрунтям для розробки технології формування позитивного іміджу закладу дошкільної освіти  в умовах «нової української школи» є підходи західних  учених щодо формування позитивного іміджу установи та вітчизняних  дослідників.

Загальні    психологічні    основи   іміджу    навчальних    закладів    розглядали 

А. Громова, О. Бандурка, О. Землянська, Л. Алексєєва, В. Шпалінський.

З українських дослідників, які займаються проблемами іміджу сучасного ДНЗ, —

О. Кононко і Н. Погрібняк.

Стисла анотація досвіду

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури обґрунтовано актуальність розгляду проблеми формування позитивного іміджу дошкільного навчального закладу. Розкрито зміст та структуру іміджу дошкільного навчального закладу, визначено шляхи його формування.

Результативність впровадження досвіду

Формування позитивного іміджу закладу освіти сприяло підвищенню конкуренто-спроможності, залучення інвестицій, установлення та розширення партнерських зв’язків. Знання особливостей структурних компонентів іміджу закладу освіти дозволило свідомо та цілеспрямовано формувати імідж дошкільного закладу.

Репрезентація досвіду

30.10.2019 року під час зустрічей «Управлінського калейдоскопу»  в рамках проєкту «Формуємо позитивний імідж закладу дошкільної освіти разом» було представлено проект: «Формування позитивного іміджу сучасного закладу дошкільної освіти»

Посилання на матеріал http://105.dnz.zp.ua

«Імідж сучасного закладу дошкільної освіти»

Імідж — цілеспрямовано сформований образ, покликаний емоційно-психологічно впливати на будь-кого з метою популяризації або реклами. Високий імідж є певною гарантією успіху, стабільного, ефективного функціонування, запорукою успішного розвитку сучасного дошкільного навчального закладу, оновлення його стилю та активних комунікацій з громадськістю.

Сучасний ритм життя, висока інформаційна насиченість, використання в освітньому просторі інформаційно-комунікативних технологій, поява недержавних освітніх установ, Центрів розвитку дитини, вимогливість батьків до якості надання освітніх послуг посилюють конкуренцію в боротьбі за набір дітей, вимагаючи від дошкільних навчальних закладів високої конкурентоспроможності.

Дитячий садок сьогодні – це місце, де дитина отримує досвід широкої емоційно-практичної взаємодії з дорослими і однолітками в найбільш значущих для її розвитку сферах життя; місце, де вона набуває життєвої компетентності, адаптованості та адекватної зорієнтованості в довкіллі.

Сьогодні конкурентно спроможними можуть бути дошкільні заклади, що забезпечують стабільно високий рівень якості освітніх послуг, мають позитивний імідж, працюють в режимі розвитку.

 

Переваги проекту:

 • Актуальність піднятих питань.
 • Системний характер.
 • Соціопрактичній зміст (розрахований на сприйняття широким колом читачів, мета реальна для виконання, зміст доступний для сприймання).
 • Можливість комплексного вирішення великої низки питань (проблем).
 • Бачення педагогами, та в цілому колективом, шляхів розвитку дошкільного закладу та вирішення існуючих проблем.
 • Можливість використання будь-якою установою.

 

Проект містить основні групи завдань:

 • Стратегічні – створення умов та ефективного механізму для поетапного переходу до нового рівня управління освітнім закладом, орієнтованого на інноваційну діяльність та реформування роботи для покращення якості освітніх послуг
 • Тактичні – формування команди висококласних працівників, здатних здійснювати освітній процес на основі інноваційного підходу в умовах жорсткої конкуренції.
 • Оперативні – здійснення пошуку і впровадження сучасних шляхів створення позитивного іміджу ЗДО через використання PR-технологій та пабліситі.

 

Опис проекту

Сучасне суспільство вимагає від дошкільної освіти не абиякого динамізму та оновлення. Зростаючого значення у формуванні іміджу здобувають відносини з персоналом, що визначають більшість параметрів іміджу ЗДО: це й підвищення мотивації праці, кваліфікації колективу, забезпечення демократичності у керуванні, розвиток зворотного зв’язку керівництва тощо.

Як показує практика, більшість керівників освітніх установ стурбовані насамперед підвищенням сьогоднішнього благополуччя, ніж стратегічною ціллю розвитку організації. Тому не завжди ми можемо бачити чітку, цілеспрямовану, комплексну роботу керівників по створенню стійкого сприятливого іміджу дитячого садка, котра є величезним резервом у підвищенні конкурентоздатності, занятті гідного місця в рейтингу кращих дошкільних навчальних закладів.

Перед нами постала проблема: якими є ефективні шляхи формування позитивного іміджу дошкільного навчального закладу в сучасних умовах.

Для вирішення проблеми було конкретизовано наступні завдання:

 1. Ознайомитися з теоретичними основами формування позитивного іміджу ЗДО.
 2. Дібрати ефективні форми роботи спрямовані на формування корпоративної культури та позитивного іміджу закладу.
 3. Впровадити дібрані форми у практику роботи дошкільного закладу освіти № 105 «Дзвіночок» м. Запоріжжя

Внаслідок вирішення визначеної проблеми стане можливим виникнення нових властивостей закладу, так як, гармонізуються зв’язки між учасниками освітнього процесу та соціумом. Результатом такої діяльності буде стала корпоративна культура спрямована на інноваційний розвиток закладу, тобто процес самооновлення в вигляді появи нових традицій, технологій, продуктів, що суттєво підвищить ефективність його функціонування.

Коротка характеристика проекту.

Ідея проекту:

Формування позитивного іміджу закладу дошкільної освіти, який впливає на формування інтелектуального освітнього простору та підвищення фахової майстерності педагогічного персоналу.

Створення оптимальних умов для максимального забезпечення розвитку та саморозвитку дітей.

 

Формування толерантної, соціально-адаптованої особистості, що володіє стійкою мотивацією до пізнання і творчості.

Мета проекту:

Пошук ефективних шляхів формування позитивного іміджу закладу дошкільної освіти в сучасних умовах, що будуть задовольняти не тільки потреби споживачів освітніх послуг, а й вирішувати державні завдання по модернізації освіти, формуванню інтелектуального освітнього простору, рівного доступу до якісної освіти, забезпечення стійкого положення ЗДО на ринку освітніх послуг.

 

Завдання проекту:

 • підвищення якості освітніх послуг через оновлення змісту дошкільної освіти, впровадження новітніх технологій, здоров’язберігаючих та здоров’я відновлюючих методик.
 • створення позитивного іміджу ЗДО на ринку послуг;
 • гармонізація зв’язків між учасниками освітнього процесу та соціумом;
 • формування сталої корпоративної культури спрямованої на інноваційний розвиток закладу;
 • створення максимально сприятливих умов для активної, повноцінної самореалізації членів колективу, в результаті яких відбувається їх професійний зріст;
 • стимулювання педагогічних працівників на вищі особисті професійні досягнення, створення ситуації успіху кожному;
 • модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу, відповідно сучасних вимог до організації життєвого простору для дітей;
 • розвиток кадрового потенціалу через створення системи безперервного навчання

Педагогічна цінність: Проблема модернізації дошкільної освіти актуалізує необхідність оновлення змісту освітнього процесу, внесення змін у підходах до управління закладом відповідно до реалій сьогодення. Пріоритетним у діяльності закладів сьогодні є не лише розвиток навчання і виховання обдарованої особистості, здатної самостійно діяти і приймати рішення у динамічних нестандартних ситуаціях, а й постійне зростання професійної майстерності його працівників і, як наслідок, формування позитивного іміджу навчального закладу.

Реєстраційна картка проекту

Назва: «Формування позитивного іміджу сучасного закладу дошкільної освіти»

Тема: «Управлінська діяльність, спрямована на створення позитивного іміджу ЗДО. Можливості PR-технологій і пабліситі у формуванні позитивного іміджу закладу дошкільної освіти».

Тип проекту: міжпроект

Змістовний напрямок: Управлінська діяльність

Автор проекту: Ковальська Наталя Олександрівна, директор

ЗДО № 105 «Дзвіночок» Запорізької міської ради Запорізької області

вул. Тополіна 39-А

Характеристика проекту:

 • За метою проективної діяльності – проект розв’язання проблеми (інформаційно-пошуковий)
 • За змістом – інтегрований
 • За кінцевим результатом – практичний
 • За кількістю учасників – колективний
 • За тривалістю – довготривалий
 • База реалізації проекту – ЗДО № 105 «Дзвіночок» Запорізької міської ради Запорізької області
 • Учасники проектувихованці, колектив, директор ЗДО № 105, громадськість.
 • Термін реалізації – січень 2019 – грудень 2021 року.

Етапи реалізації проекту: 

 1. Створення координаційної ради та ініціативної групи для розробки стратегій розвитку дошкільного закладу.
 2. Вивчення ресурсного забезпечення, умов, факторів впливу на організацію роботи.
 3. «Банк ідей» розвитку освітнього закладу.
 4. Розробка плану реалізації визначених стратегій.
 5. Здійснення експертної процедури з залученням адміністрації ЗДО, представників громадськості, спеціалістів, батьківської громади.
 6. Управління стратегічними змінами та підбиття підсумків проектної діяльності.

Ресурси:

 1. Нормативно-правове (Конституція України, ЗУ «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку);
 2. Науково-методичне (Базовий компонент дошкільної освіти України, комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки», Програма для дітей середнього та старшого дошкільного віку «Впевнений старт», новітні технології, авторські методики);
 3. Кадрове (керівник дошкільного закладу, адміністрація, педагоги, молодший обслуговуючий персонал);
 4. Матеріально-технічне (музична зала з фортепіано, набором дитячих музичних інструментів, музичним центром, набором дидактичного матеріалу; медичний блок з необхідним медичним обладнанням; методичний кабінет з комп’ютером, набором печатно-копіювальної техніки, бібліотекою та наочними посібниками з усіх розділів програми та ін..);
 5. Фінансове:
 • Бюджетне фінансування (державне, обласне, місцеве );
 • Позабюджетне (благодійні внески батьків, юридичних осіб, допомога шефських підприємств та ін.).

Очікувані результати:

 • високопрофесійні, креативні, націлені на результат педагоги;
 • толерантні, високоморальні, соціально-адаптовані вихованці зі стійкою мотивацією до пізнання і творчості;
 • дошкільний заклад що розвиває й розвивається, має стійке положення на ринку освітніх послуг.

 

Для створення позитивного іміджу важливим є будь-який аспект. Тут немає дрібниць. Адже успіх в великій мірі залежить від того, що про нас думають, що говорять і як відносяться до нас оточуючі – батьки, співробітники, колеги, засоби масової інформації та ін.

Необхідність формування іміджу ЗДО визначається наступними причинами:

 • складна демографічна ситуація, що призводить до посилення конкуренції серед ЗДО однієї території в боротьбі за набір дітей;
 • позитивний імідж полегшує доступ дошкільного закладу до кращих ресурсів з можливих: фінансовим, людським, інформаційним;
 • сформований позитивний імідж дошкільного закладу стає більш привабливим для педагогів, тому що забезпечує більшу стабільність, професійне зростання, задоволеність працею;
 • позитивний імідж створює довіру до всього, що відбувається в стінах дошкільного закладу, в тому числі й до інноваційних процесів.

 

Анотація

Одним із ключових питань в діяльності освітніх закладів нового типу є проблема управління ними, вдосконалення самого управлінського механізму.

Стійкий позитивний імідж закладу сьогодні можна розглядати як додатковий ресурс управління, ресурс розвитку освітнього закладу. Дошкільний навчальний заклад – це відкрита, пов’язана з багатьма суспільними інститутами система, про яку дедалі частіше говорять як про сферу послуг.

Актуальним в умовах реформування освіти є процес формування іміджу який може бути спрямований не тільки назовні, а й усередину закладу. Від спрямованого всередину іміджу залежить те, якою мірою члени колективу ідентифікуються з ним, а отже, мотиваційні характеристики їхньої діяльності в закладі і ефективність його функціонування та можливості розвитку. Оскільки дошкільний заклад, зазвичай, має у своєму складі асоційованих членів, причому ступінь асоційованості може бути різною, то межа між варіантами іміджу, спрямованими назовні і всередину організації, не завжди є чіткою.

У ролі асоційованих членів дошкільного навчального закладу виступають батьки вихованців, спонсори, випускники минулих років, представники наступних ланок неперервної освіти, зацікавлені у випускниках цього закладу, тощо. Таким чином внутрішня спрямованість іміджу набуває для дошкільного навчального закладу особливої ваги. Адже його суспільне призначення полягає у позитивній зміні характеристик його основного контингенту – вихованців. У даному випадку особливо значущим є безпосередній виховний вплив спрямованого всередину іміджу закладу. Такий імідж є важливим компонентом системи управління організацією.

Актуальність

В сучасних умовах дошкільна освіта опинилась перед вибором нових пріоритетів. Кожен керівник і його педагогічний колектив мріють, щоб на їхньому садочку лежала печатка яскравої індивідуальності, щоб він виділявся серед інших, викликав бажання влаштуватися на роботу чи виховуватися саме в ньому.

Саме тому, провідним напрямом у діяльності закладів мають стати не лише розвиток навчання і виховання обдарованої особистості, здатної самостійно діяти і приймати рішення у динамічних нестандартних ситуаціях, а й постійне зростання професійної майстерності його працівників і, як наслідок, формування позитивного іміджу навчального закладу та забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

Конкурентоспроможна освітня установа – це установа, яка забезпечує стійкий рівень якості освітніх послуг. Коли освітній заклад, пропонує освітні послуги та забезпечує стійкий рівень їх якості, то воно починає працювати над створенням власного іміджу.

Ідея про зв’язок іміджу закладу з її конкурентоспроможністю не є новою. Наукові дослідження свідчать, що головною функцією іміджу є формування позитивного ставлення до кого-небудь або чого-небудь. Якщо позитивне ставлення сформовано, то за ним, як результат впливу соціальних зв’язків, обов’язково підуть довіра і, у свою чергу, – високі оцінки та впевнений вибір.

Ступінь поінформованості споживача ми визначали шляхом опитування громадськості, зокрема батьків потенційних та нинішніх вихованців, провели анкетування. В результаті анкетування ми з’ясували, що рівень поінформованості батьків про справи дошкільного закладу  становить 31 %.

З метою створення позитивного іміджу закладу дошкільної освіти колективом педагогів та з залученням батьківської громадськості були визначені наступні напрямки роботи:

 • підвищення якості освіти, створення умов для професійного розвитку педагогів  шляхом впровадження інноваційних освітніх та здоров’язбережувальних технологій;
 • покращення матеріально-технічного оснащення, удосконалення предметно-розвивального середовища груп, створення привабливого сучасного вигляду території та приміщень дошкільного закладу;
 • створення умов для покращення мікроклімату в колективі;
 • оптимізація роботи з батьками вихованців, шляхом надання своєчасної психологічної допомоги, впровадження інтерактивних форм роботи з батьками;
 • налагодження співпраці з різними організаціями міста, участь в благодійних акціях, заходах, організованих районною та міською радами;
 • висвітлення позитивних результатів діяльності закладу, творчих здобутків педагогів через інтернет –ресурси;
 • ознайомлення споживачів із закладом під час сімейних свят, «днів батьківства», «днів відкритих дверей» тощо.

Отже, розв’язання завдань з формування іміджу ЗДО буде вирішуватися за допомогою таких засобів:

 • формування творчого педагогічного колективу однодумців;
 • створення комфортних умов для дітей, розвивального середовища;
 • підтримання традицій закладу;
 • участь педагогів у конкурсах професійної майстерності;
 • поширення досвіду роботи колективу;
 • залучення батьківської громадськості до співпраці для створення позитивного іміджу ЗДО.

 

SWOT-аналіз сильних і слабких сторін проекту

В основу методології аналізу діяльності дошкільного навчального закладу покладена теорія М. Портера про конкурентоспроможність організації у власній галузі. Процес SWOT-аналізу на основі діяльності дошкільного закладу освіти № 105 базується на системі блоків питань, а саме: організація освітнього процесу, інноваційна діяльність, кадрова політика, управління персоналом, управління маркетингом, фінансування, модернізація матеріально-технічної бази. ( таблиця1.1.)

Таблиця 1.1.

Напрямок діяльності Потенційні внутрішні переваги Потенційні внутрішні недоліки
Організація освітнього процесу 1. Високоякісне навчання, виховання дітей дошкільного віку.

3. Висока мотивація освітньо-го процесу.

4. Чітке календарне, перспек-тивне планування освітньої роботи.

1. Невідповідність науково-методичної бази сучасним стандартам.

2. Недостатній рівень орга-нізації фізкультурно-оздо-ровчої роботи через відсут-ність спортзалу, низьку ос-нащеність спортивного майданчика.

Інноваційна діяльність 1. Активний розвиток на шляху нововведень.

2. Вивчення, впровадження та поширення передового педагогічного досвіду вихователів ЗДО №105:

Торохтій А.М. – вихователь-методист;

Шумелинська І.В. – вихователь.

 

1. Недостатня інноваційна спрямованість освітнього процесу.

2. Недосконала система саморозвитку педагогів.

3. Відсутність фінансував-ня для широкого впрова-дження та використання інноваційних технологій, альтернативних методик.

4. Низький рівень інфор-маційно-комунікаційної культури педагогів та вихованців.

Кадрова політика, управління персоналом 1. Ефективний менеджмент, перевага демократичного стилю спілкування.

2. Високий рівень професій-ної компетентності персона-лу.

3. Моральна і психологічна згуртованість колективу.

4. Чіткість в розподілі обо-в’язків.

1. Необхідність в додатко-вих штатних одиницях (хореограф).

2. Недосконале викорис-тання кваліметричних ме-тодів оцінки якості роботи персоналу.

Управління маркетингом 1. Значний попит на додат-кові освітні послуги.

2. Позитивний імідж дошкі-льної установи в місті.

1. Відсутність додаткових приміщень для облашту-вання кабінетів додаткової освіти.

2.Недостатня популяриза-ція діяльності ЗДО у засо-бах масової інформації та інформаційних виданнях.

Фінансування 1. Позитивні зміни в поза-бюджетному фінансуванні. 1. Нестабільність бюджет-ного фінансування.
Модернізація матеріально-технічної бази 1. Удосконалення змістовно насиченого предметно роз-вивального середовища в усіх вікових групах ЗДО. 1. Недостатнє забезпечення комп’ютерною технікою, технологічним обладнан-ням, меблями.

 

Таблиця 1.2.

Аналіз сприятливих можливостей та загроз

для закладу дошкільної освіти №105.

Можливості Загрози
1. Високий рівень професійної ком-петентності працівників та якості послуг.

2. Зростання готовності споживачів до отримання платних послуг.

3. Задоволення потреб громадян у підготовці дошкільників до навчан-ня в школі, в гуртках.

4. Підвищення рівня конкуренто-спроможності дошкільного закладу.

1. Зростання темпів інфляції.

2. Зростання соціально-політичної нестабільності.

3. Зміни в потребах споживачів.

 

Таблиця 1. 3.

Етапи роботи над проектом

№ п/п Етап Зміст діяльності
1 Перед

проектний

Січень-березень,

2019

·                   визначення професійного рівня педагогічних працівників ЗДО;

·                   відбір та розробка змісту оновлення ЗДО;

·                    постановка мети, прогнозування результатів.

2 Робочий

 Січень,2019

Грудень, 2021

·                   створення творчих груп з висококваліфікова-них і творчих фахівців, діяльність яких спрямована на локальну апробацію PR- технологій;

·                   розробка заходів;

·                   визначення джерел інформації;

·                   створення матеріальних та соціальних умов

o    розподіл завдань.

3 Реалізаційний

 2019 – 2020

·                   складання плану реалізації проекту;

·                   збір інформації, формування банку даних форм PR-технологій і пабліситі;

·        проведення запланованих заходів.

4 Підсумковий

Грудень, 2021

·             обробка інформаційно – аналітичних матеріалів;

·             аналіз впливу впровадження проекту на розвиток ЗДО, формулювання висновків;

·             рекламування досвіду на міських і обласних заходах.

 

 

 

 

 

Таблиця 1. 4.

План реалізації проекту

№ п/п Заходи Термін Виконавці Прогнозовані результати
Перед проектний етап
1 Анкетування працівників:

-вхідне;

 

Січень –

березень,

2019

Директор ЗДО Визначення розуміння педагогами поняття су-часний освітній заклад, виявлення їх готовності до інноваційної діяль-ності.
2 Професійне тесту-вання педагогічних  працівників та ву-зьких спеціалістів. Квітень, 2019 Директор

Вихователь – методист

Визначення професійно-го рівня з метою надан-ня рекомендацій по са-мовдосконаленню та са-моосвіті.
3 Анкетування ба-тьківської громад-ськості, працівни-ків на тему: «Сучасний заклад дошкільної освіти :

 «Який він?»

Травень-червень 2019 Директор ЗДО

 

Вихователь-методист

 

 

Вивчення громадської думки про заклад.
4 Тренінг: «Створення коман-ди в педагогічному колективі». Червень,

2019

Практичний психолог Згуртування колективу навколо єдиної мети задля досягнення резу-льтату.
5 Консультація з еле-ментами коучінгу: «Нетворкінг з у ЗДО: нові можли-вості для активних та креативних пе-дагогів» Вересень,

2020

Вихователь-методист

 

Усвідомлення значення власного професійного іміджу.
6  Вивчення дитячих малюнків на тему: «Дитячий садок моєї мрії». Вересень-2019 Практичний психолог  Формування позитивно-го іміджу закладу до-

шкільної освіти.

7 Засідання ініціати-вної групи: «Сучасні шляхи розвитку закладу дошкільної осві-ти». Липень, 2019 Керівник групи Прогнозування резуль-татів роботи зі ство-рення позитивного імід-жу ЗДО.
Робочий етап
1 Видача наказу та призначення відпо-відального за зв’яз-ки з громадськіс-тю. Серпень 2019 Директор ЗДО
2 Створення ініціативної групи «Адміністрування сайту ЗДО». Вересень 2019 Директор ЗДО
3 Педагогічна рада:  «Формування тво-рчої особистості педагога». Листопад,

2019

Директор ЗДО Розкриття і популяриза- ція педагогічних, профе-сійних здобутків, що забезпечують розвиток інноваційної діяльності колективу.
4 Кайрос – меседж-мент «Виявлення хобі працівників закладу». Грудень, 2019  

Директор ЗДО

Пошук оптимальних

шляхів реалізації імід-жевої політики дитячого садка.

Реалізаційний етап
1 Методичний колаж « Імідж  сучасного закладу освіти». Січень,

2020

Вихователь-методист Творча самореалізація педагогів.
2 Випуск методич-ного бюлетеню: «Педагогічний калейдоскоп». 2019 –

2021 рр.

Ініціативна група Інформування, здійснен-ня мотивації педагогів до інноваційної діяль-ності.
3 Проведення кон-курсу  серед різних категорій праців-ників «Кращий за професією». Упродовж року Директор ЗДО

ПК

Підвищення престижу професії, самореалізація працівників.
4 Інтерактивний се-мінар з елементами тренінгу  «Помічник вихова-теля – повноцінний і незамінний учас-ник освітнього

процесу».

Червень , 2020 Директор ЗДО

Практичний психолог

Усвідомлення помічни-ками вихователя свої ролі в  організації освіт-нього процесу, режим-них процесів.
5 Клуб сучасного пе-дагога:

«Дрес-код: дотримуємося ділового етикету».

Грудень

2019

Вихователь-методист Вироблення єдиного стилю у зовнішньому вигляді працівників ЗДО.
6 Впровадження в освітній процес інноваційних тех-нологій та новітніх методик. Упродовж 2019 –

2021 рр.

Педагоги закладу Інноваційний розвиток, оновлення змісту освіти дошкільників через за-стосування сучасних методів освітнього про-цесу.
7 Вивчення позитив-ного досвіду робо-ти педагогів закла-ду та затвердження його педагогічною радою. Упродовж 2019 –

2021 рр.

Педагогічна рада Мотивація колективу до саморозвитку.
8 Засідання ініціати-вної групи: «Адміністрування сайту ЗДО». Упродовж року,

за графіком

Керівник групи Своєчасне інформуван-ня громадськості про життя закладу.
9 Робота сайту ЗДО. 2019-2021 Відповідальна особа за зв’язки з громадськістю. Створення єдиної інфор-маційної мережі ЗДО. Зв’язок з громадськістю.
10 Облаштування зе-леної  зони відпо-чинку. Квітень-серпень,

2020-2021

Завгосп Створення сприятливого дизайну території закла-ду хвойними та лікар-ськими рослинами.
11 День відкритих дверей. 1 раз на квартал Директор ЗДО Відкритість для громад-ськості.
12 Загальні бать-ківські  збори: «Дитячий садок і родина: аспекти взаємодії». За планом роботи ЗДО Директор ЗДО Налагодження взаємодії з батьківською громад-ськістю з метою покра-щення іміджу ЗДО.
13 Круглий стіл:

« Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі».

 

Січень,

2020

 

 

 

Директор ЗДО

Практичний психолог

Реклама освітніх послуг, що надаються закладом з основних напрямків діяльності
14 Відкритий мікро-фон: «Літнє оздоровлення в ЗДО». Травень,

2020 року

Директор ЗДО

Медична сестра старша

Сучасні підходи до оздоровлення дітей влітку.
15
Вебінар «Сучасний підхід у підготовці дітей старшого дошкільного віку до школи».
2 рази

на рік

Вихователь-методист Сприяння позитивному іміджу ЗДО з проблеми підготовки дітей до шкі-льного навчання.

Відстежування споживацького індикатору.

16
Круглий стіл:
«Дитячий садок і Нова українська школа: як проклас-ти місток».
Березень, 2020 року Директор ЗДО
17 Конкурс на кращий логотип та слоган ЗДО Березень, 2019 року Директор ЗДО Створення фірмового знаку
18 Продовження літо-пису ЗДО

(1961 – 2021).

Вересень, 2019 року Вихователь-методист Акумуляція відгуків про заклад у збірці.
19 День зустрічі  педа-гогів працівників ЗДО. Вересень, 2020 Директор ЗДО

Вихователь-методист

Наступність поколінь.
20 Родинний вогник «Зустріч  поколінь» – випускників дитя-чого будинку, дитячого садка. Травень,

2021

Директор ЗДО

Вихователь-методист

Продовжувати традиції закладу.
21 Свято « Вітаємо тебе з ювілеєм, «Дзвіночок»!» Вересень, 2021 Директор ЗДО

Вихователь-методист

Святкування 60- річчя закладу.
22 Виготовлення бей-джів з логотипом ЗДО для усіх пра-цівників. Жовтень, 2019 року Директор ЗДО Створення власної зовнішньої атрибутики.
23 Конкурс на кращу візитку закладу. Жовтень, 2019 року Директор ЗДО
24 Висвітлення мате-ріалів з досвіду ро-боти: «Впровадження онлайн – техноло-гій в просвітницьку роботу з батьками вихованців»  на сайті ЗДО. 2020-

2021 рр.

Шумелинська І.В. Популяризація досвіду роботи.

Інформування громад-ськості про роботу закладу.

25 Участь у виховних та методичних заходах різного рівня. 2019-

2021 рр.

Директор ЗДО, Вихователь-методист Згуртування колективу навколо єдиної мети задля досягнення результату. Позиціонування закладу як конкурентоспромож-ного у професійній сфе-рі.
26 Участь у націона-льних та всеукраїн-ських виставках та конкурсах. 2019-

2021 рр.

Директор ЗДО Популяризація закладу на Всеукраїнському рівні.
27 Звітування дирек-тора  перед громад-ськістю та колекти-вом про роботу за-кладу за рік. Травень 2019,

2020,

2021

Директор ЗДО Встановлення довірли-вих взаємозв’язків з со-ціумом.
28 Анкетування бать-ків, працівників на тему «Імідж ЗДО». Травень,

2021

Директор ЗДО Корекція іміджевої політики ЗДО.
29 Педагогічна рада «Імідж сучасного ЗДО». Листопад, 2021 Директор ЗДО Впровадження іміджевої політики ЗДО.
Підсумковий етап
1 Вивчення резуль-татів анкетування. Червень, 2021 Директор ЗДО Аналіз впливу впрова-дження проекту на роз-виток ЗДО.
2 Вироблення прак-тичних рекоменда-цій щодо подаль-шого зміцнення іміджу ЗДО. Липень, 2021 Директор ЗДО

Ініціативна група

Сприяння іміджу ЗДО.

Узагальнення наробок.

3 Виготовлення газети Жовтень,

Листопад,

2021

Ініціативна група Пропаганда досвіду роботи по створенню позитивного іміджу серед педагогічного загалу.

 

Реалізація представленого плану забезпечить вирішення завдання формування позитивного іміджу дошкільного навчального закладу в сучасних умовах, що будуть задовольняти не тільки потреби споживачів освітніх послуг, а й вирішувати державні завдання по модернізації освіти, формуванню інтелектуального освітнього простору, рівного доступу до якісної освіти, налаштування їх на інноваційний вектор розвитку.

Чітке визначення у плані структури та системи науково-методичного супроводу створення іміджу ЗДО дозволить зробити процес його формування у колективі керованим.

 

Прогнозовані результати

 • Створення умов та ефективного механізму для переходу до нового рівня освітнього процесу, орієнтованого на інноваційну діяльність.
 • Формування команди висококласних працівників, здатних здійснювати освітній процес на основі сучасних вимог.
 • Створення сприятливого мікроклімату в педагогічному колективі.
 • Вироблення єдиного педагогічного кредо, позиції, загальних цінностей, ритуалів, традицій у освітній діяльності закладу.
 • Активізація сучасних форм взаємодії з громадськістю.
 • Впровадження сучасних PR-технологій і пабліситі у практику роботи ЗДО.
 • Зміцнення позицій ЗДО на ринку освітніх послуг.

Позитивний імідж може стати інструментом розв’язання багатьох питань, що надасть  змогу адміністрації та ко­лективу знайти спільну мову з представниками місцевої влади та родинами потенційних вихованців, спланувати власне професійне зростання.

 

 

Успіх – це нагорода за минуле, радість для теперішнього, енергія для майбутнього. В кожного свій шлях до успіху, але для більшості – це результат наполегливої праці, великої відповідальності та віри в свою мрію

Формування позитивного іміджу сучасного     

              закладу дошкільної освіти – презентація

Комментарии закрыты