Річні звіти

З В І Т

керівника дошкільного навчального закладу (дитячого садка) №105 « Дзвіночок»

Запорізької міської ради  Запорізької області Куріциної Н.С.

про свою діяльність у 2016-2017 навчальному році

перед педагогічним колективом та громадськістю.  

    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні; створення передумов для реалізації   Базового компоненту дошкільної освіти .

Дошкільний навчальний заклад №105  здійснює свою діяльність відповідно до Закону України „Про дошкільну освіту”, Статуту дошкільного закладу.

Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №105 «Дзвіночок» функціонує з 1961 року, знаходиться за адресою : вул Тополіна 39-А.

Дошкільний заклад працює за 12-годинним режимом.

У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей відповідно до Конституції України та закону України «Про мови».

Навчальний рік в ДНЗ починається 1 вересня та закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня – літній оздоровчий період.

Діючих дошкільних груп -3, із них: 1 група – 4-й р.ж.; 1 група- 5-й р.ж.;1 група – 6 –й р. ж.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

На виконання Закону України „Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року „Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року „Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, „Про здійснення соціально-педагогічного патронату” від 17.12.2008 № 1/9-811 протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4-5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. Здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи. Діти 5-го року життя мікрорайону 100% охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Згідно планової мережі розпочато прийняття заяв від батьків дітей 4-го року життя на влаштування в ДНЗ на підставі  електронної реєстрації дітей в базі даних, що потребують влаштування до закладу. 25 квітня  2017 року було проведено зустріч з батьками наших майбутніх вихованців,  з метою ознайомлення батьків  з умовами прийому та правилами для батьків в  ДНЗ, особливостями перебігу процесу адаптації малюків,  організацією  навчально – виховного процесу.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

Зусилля педагогічного колективу в 2016 – 2017  навчальному році були спрямовані на вирішення наступних  завдань:

1.Продовжити поглиблену роботу з педагогами щодо  забезпечення рухової активності   дітей   дошкільного віку  шляхом широкого використання українських народних рухливих ігор, забав .

( ІІІ рік)

 1. Спільно з родиною формувати у дошкільників почуття патріотизму шляхом шанобливого ставлення до державних та народних символів, оберегів України.

(ІІІ рік)

На реалізацію річних завдань була спрямована діяльність всіх  підструктур освітнього процесу, система методичної роботи, різні форми навчання, управлінські рішення.

Навчально – виховний процес ДНЗ визначається  Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» (К.Крутій),  навчально – методичними посібниками, затвердженими  МОН.

В  дошкільному  закладі  створені умови для реалізації державної політики:

 • Планомірно проводилася робота щодо покращення матеріально – технічної  бази та предметно – розвивального середовища у всіх вікових групах установи.
 • Робота з організації освітнього процесу носила науково- методичний і пошуковий

характер, проводилась цілеспрямовано згідно завдань та була побудована на діагностичній основі.

 • Систематично проводилася фізкультурно – оздоровча робота, використовувалися різні форми роботи з фізичного виховання. Фізкультурні занять на свіжому повітрі, ранкова гімнастика та гімнастика пробудження, фізкультхвилинки, фізкультурні розваги, ігри, свята, Дні і тижні здоров’я дозволили покращити показники моніторингу здоров’я.
 • В дошкільному закладі проводилась робота по виявленню особливостей фізичного та психічного розвитку кожної дитини, рівня адаптованості, засвоєння ключових знань, що дозволило впливати та темп і зміст освітнього процесу, а також будувати корекційно – розвивальну роботу.

Педагогічний процес здійснювали педагоги з достатнім рівнем професійної компетентності і можливостей. Результати соціально – дидактичного аудиту відповідності засвідчили, що рівень кваліфікації за статичними підрахунками дорівнює нормі, рівень освіти – оптимуму, рівень стану педагогічної діяльності дорівнює нормі, рівень вікових меж- в нормі.

Педагогічний колектив проводив системну роботу з дошкільниками щодо активізації рухового режиму через використання української народної гри, формування у них гігієнічної культури та настанови на здоровий спосіб життя; також робота була спрямована на формування у дошкільників почуття патріотизму шляхом шанобливого ставлення до державних та народних символів, оберегів України.

Для досягнення максимального ефекту проводились різноманітна освітня робота, а саме:

 • Тижні фізкультури: «Хто з фізкультурою на ти, в житті досягне він мети», ««На стадіоні дітвора скандує в такт: «Фізкульт –Ура!»» , в ході  яких  дошкільники мали можливість активно  використовувати українські народні ігри, які позитивно впливали на рухову активність дітей.
 • Фото – виставка  дітей, співробітників і батьків ««Який би рух малята не  робили,  у ньому є гармонія душі!!
 • Фотофакт «Щаслива усмішка дитини – багатство нашої України».
 • Поповнилось предметно – розвивальне середовище з рухової дільності дошкільників та патріотичного виховання дошкільників.
 • Участь у конкурсній програмі «Турбота молоді – довкілля» міського проекту «Екологічний вектор», (дипломом відзначено вихователя Кузьміну Л.С., та вихователя- методиста Торохтій А.М.)

Педагогічний колектив використовував сучасні підходи до організації форм, методів, прийомів роботи з дітьми, родинами, що привело до позитивного оновлення ігрового середовища в групах , народна гра знайшла своє місце в режимі дня, поповнилися знання дітей про традиції українського народу .

Організація освітнього процесу впродовж року забезпечила переважно достатні та середні показники якості знань дітей за основними розділами програми. Узагальнені дані педагогічного діагностування свідчать, що якісний рівень дітей у квітні місяці, у порівнянні з вереснем підвищився на 8%.

Якість методичної  роботи, інтерес до неї з боку педагогів забезпечувався  різними формами  методичної роботи.

Освітній процес у дошкільному закладі  проходив у взаємодії із родинами вихованців.  Діяльність закладу грунтувалась на підставі вивчення соціального  та освітнього рівня сімей, активізації виховної функції сім’ї  в розвитку особистості дитини.  Між родинами та педагогами встановлені довірливо – ділові стосунки. Педагоги забезпечували освітні потреби кожної конкретної сім’ї, активізували та збагачували виховні вміння батьків, знайомили їх з кращим досвідом сімейного виховання з питань патріотичного виховання дошкільників. Заслуговує  на увагу спільна естафета педагогів та  батьків про національні символи та обереги України: «Від родини до родини» .

Побудувати взаємодію між родинами та педагогами допомогли консультації, як індивідуальні так і колектичні, педагогів та спеціалістів ДНЗ, зустрічі за круглим столом з обміну досвідом сімейного виховання, творчі завдання батькам, спільні спортивні заходи, участь у спільних творчих виставках. Використання різноманітних форм залучення батьків до співпраці, творчість сприяли зростанню інтересу батьків до виховного процесу, встановленню відносин співробітництва, більшість родин стали активними у спільних заходах. За результатами анкетування збільшилась кількість батьків, які довіряють вихователям (100%); повністю задоволені вихованням та навчанням дитини в дитячому садку (83%).

Управління навчально- виховним процесом здійснювалося відповідно до певних стандартів з урахуванням норм та принципів етики, моралі, права.  Основна увага в управлінській діяльності приділяється демократичним формам контролю, самоконтролю, самооцінці, творчим звітам. За наслідками контролю вживаються адекватні управлінські заходи:

 • видаються накази, результати перевірок обговорюються на педагогічних радах, методичнах годинах, виробничих нарадах;
 • дошкільний заклад нагороджено дипломом Міністерства освіти і науки України за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти;
 • вихователь – методист Торохтій А.М., вихователь Кузміна Л.С. представили досвід роботи  з теми : «Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку засобами використання методу ниткографії» на Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017 в м. Київ ;
 • вихователь Шумелинська І.В. приймала участь у фестивалі – огляді методичних здобутків педагогів ДНЗ району «Україна  – рідний край» , на якому представила освітній проект  «Виховання почуття патріотизму дітей дошкільного віку засобами української народної гри», проект здобув І місце.

Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя, здоров’я у процесі трудової діяльності, безпечні і здорові умови праці, а також створення здорових та безпечних умов для навчання та виховання дітей визначені згідно вимог Кодексу України про працю, Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально- виробничого процесу в установах закладів освіти.

На основі Закону України «Про дорожній рух» №2953-12 від 28.01.2003 р. вивчено та розроблено план роботи щодо профілактики дорожньо – транспортного травматизму.  На кожного працівника є посадова інструкція з охорони праці.

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та охорони праці працівників закладу, запобігання випадкам травматизму і загибелі дітей та працівників під час навчально-виховного процесу, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків систематично проводиться аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я дітей та працівників у ДНЗ, який показує, що колективом закладу та адміністрацією проводиться системитична робота з даного питання.

Згідно річного плану в ДНЗ у вересні 2016 р. проведено місячник безпеки руху «Добрий друг наш Світлофор».», тиждень протипожежної роботи з дітьми «Якщо з’явився вогонь і дим – то дзвони 101»., розроблені заходи , згідно яких з дітьми проводилася освітня робота.

Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту, по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях.       Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період випадків травмування дітей під час навчально-виховного процесу та серед працівників не зафіксовано.

В ДНЗ створено постійно – діючу комісію з питань розслідування нещасних випадків, яка працює згідно вимог Положення про порядок розслідування нещасних випадків.

З метою забезпечення кращих умов для виховання та навчання дітей, адміністрація ДНЗ встановлює взаємозв’язок з соціальним середовищем: громадськими організаціями та закладами (бібліотека, школа та інше).

Згідно з Конвенцією прав дитини в ДНЗ здійснюється соціальний захист прав дитини, соціальна підтримка дітей з малозабезпечених сімей. В закладі ведеться планова робота щодо збереження та захисту прав та гідності дітей у сім’ях та в дошкільному закладі.

Педагоги знайомлять батьків з чинним законодавством, спрямованим на виконання батьківських обов’язків та забезпечення прав дитини, охорони дитинства.

З дітьми старшої групи педагоги проводять цикл занять «Дітям про їхні права»,  систематично інформують  батьків про стан  здоров’я дошкільників та їх рівень розвитку, популяризують здоровий спосіб життя.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та технології приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

З метою правильної організації раціонального харчування  дітей на основі примірного двотижневого меню, яке складається на кожен сезон року окремо та погоджується з управлінням Держпродспоживслужби в м. Запоріжжі і затверджується керівником дошкільного закладу, з урахуванням наявності продуктів харчування та продовольчої сировини складається щоденне меню в ДНЗ відповідно до картотеки страв.

У 2016 році в дитячому раціоні суттєво збільшилось вживання м’яса, риби, молочних продуктів, сирів, фруктів.

У закладі безкоштовно харчуються діти пільгових категорій: (20 дітей).

З 01.01.2017 року організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до показників вартості харчування дітей, виходячи з щоденної вартості меню, у період 01.01.2017 – 31.05.2017 та 01.09.2017 -31.12.2017  – 26 грн. 97 коп. – дитячий садок.; батьки вносили плату у розмірі  60% від вартості харчування дитини на день, а саме – дитячий садок – 16 грн. 18 коп.

 Питання організації харчування в дошкільній установі систематично заслуховуються на загальних зборах  колективу закладу, засіданнях ради ДНЗ, батьківського комітету, ради з харчування, на засіданнях експертної групи.

Аналіз внесення батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ показав, що всі батьки виконують свої обов’язки, тим самим не порушують вимоги Статуту закладу в розділі своєчасної, до 10 числа місяця,  внесення плати. Харчоблок ДНЗ було забезпечено новим  обладнанням ( з бюджетного розвитку  та депутатського фонду), а саме:

 • холодильник – 9220.00;
 • холодильник – 15601.00 (депутатський фонд Сабашук П.П.);
 • електрокип’ятильник – 9295.00/

      Організація медичної роботи відповідає вимогам чинного законодавства та вимогам санітарно – епідемічного та медичного контролю.  Всі діти охоплені поглибленим медичним обстеженням; проводиться моніторинг дослідження стану здоров’я дітей. На даний час відсутня медична сестра, що негативно впливає на організацію медичної роботи в закладі.

Матеріальна база ДНЗ постійно поповнюється.  Групи забезпечені навчально – методичним, дидактичними посібниками та ігровими матеріалами.

Ігрове середовище вперше поповнено за рахунок коштів з місцевого бюджету таким ігровим обладнанням та іграшками: м’який модуль «Будівельник»- 7490 грн., м’який модуль «Тунель» – 2460 грн., конструктор «Будинок» – 343.33 грн., настільна гра «Футбол» – 406.67 грн., дитячі басейни  -849.17 грн.; поповнено ігрове середовище на суму 11611.86 грн.  , за кошти БФ «Магістр» придбано іграшок на суму 1998 грн. 02 коп. (протокол №57 від 23.11.2016 р. засідання ради ДНЗ).

Розпочата комп’ютеризація дошкільної установи, дошкільний заклад отримав ноутбук – 9500.00 (кошти місцевого бюджету).

В дошкільному навчальному закладі замінені усі вікна на пластикові.

Придбано м’який інвентар, а саме : рушники  махрові -30 шт. на суму 1560.00 грн.,подушки – -30 шт. на суму 2550.00 грн., всього на суму 4110.00грн (кошти місцевого бюджету).

Батьківський комітет закладу надає допомогу адміністрації у вирішенні питань матеріально – технічного забезпечення навчально – виховного процесу.

Згідно річного плану в ДНЗ проводилася загальні  збори  трудового колективу та батьків, де були розглянуті загальні питання розвитку та діяльності ДНЗ, засідання  Ради ДНЗ, батьківського комітету, загальні та групові батьківські збори, на яких завідуюча та вихователі звітували про витрати коштів з БФ, про стан навчально – виховної роботи, про готовність до нового навчального року, до літнього оздоровчого періоду, знайомили з аналізом харчування.

Дошкільний заклад підготувався до літнього оздоровчого періоду Завезли пісок, придбали необхідну кількість дезінфікуючих і миючих засобів, іграшки для ігр з водою і піском. Поновили  спортивний матеріал: кеглі, ракетки для гри в бадмінтон, скакалки тощо. В медичному кабінеті поповнили аптечку першої допомоги. Пофарбували ігрове та спортивне обладнання  тощо.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Комментарии закрыты